آزمون پراکنش دوده


دوده باید به طور يکنواخت در ساختار لوله توزيع شده باشد.

در مناطقي که تجمع کربن بيش از درصد مجاز باشد، تمرکز تنش به وجود خواهد آمد و لوله آسيب پذير مي گردد و در صورتيکه ميزان کربن کمتر از حد مجاز باشد، استحکام لوله در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد کاهش خواهد يافت.

مشاهده و بررسي چگونگي پراكنش دوده توسط ميكروسكوپ انجام میشود.