آزمون تعيين چگالي


چگالی نسبت‌ جرم‌ به‌ حجم‌ يك‌ ماده‌ در دماي‌T را گويند كه‌ برحسب‌ كيلوگرم‌ بر متر مكعب‌ و گرم‌ بر سانتي متر مكعب‌ بيان‌ مي‌گردد.

چگالي مواد اوليه و نيز چگالي محصول به روش غوطه ور سازي با استفاده از ترازوي دقيق و سيالي با دانسيته معين، تعيين مي‌گردد.

اين‌ خاصيت‌ براي‌ تشخيص‌ يكنواختي‌ در يك‌ نمونه‌ نيز می تواند مفيد باشد.