• گواهینامه مدیریت کیفیت
  ISO9001:2015

 •  preview

  گواهینامه استاندارد ملی 14427

   

   

 • preview

  گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  محصول لوله پلی اتیلن فاضلاب تک جداره


 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان فارسآزمون تعيين چگالي


چگالی نسبت‌ جرم‌ به‌ حجم‌ يك‌ ماده‌ در دماي‌T را گويند كه‌ برحسب‌ كيلوگرم‌ بر متر مكعب‌ و گرم‌ بر سانتي متر مكعب‌ بيان‌ مي‌گردد.

چگالي مواد اوليه و نيز چگالي محصول به روش غوطه ور سازي با استفاده از ترازوي دقيق و سيالي با دانسيته معين، تعيين مي‌گردد.

اين‌ خاصيت‌ براي‌ تشخيص‌ يكنواختي‌ در يك‌ نمونه‌ نيز می تواند مفيد باشد.