آزمون شاخص جريان مذاب


شاخص جریان مذاب معياري از ويسكوزيته‌ يك‌ پليمر ترموپلاستيك‌ در دما و فشار مشخص‌ است‌ كه‌ تابعي‌ از وزن‌ ملكولي‌ پليمر مي‌باشد.

بطور مشخص مقدار گرم يك پليمر ترموپلاستيك كه در اثر فشار حاصل از يك وزنه معين در درجه حرارت مشخص از يك داي باابعاد مشخص در مدت زمان 10 دقيقه عبور نمايد را نرخ جريان مذاب آن پليمر میگويند.