• صفحه نخست
  • درباره ما
  • بیانیه مدیریت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد

بیانیه مدیریت آزمایشگاه شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران


Mr. A. Ramin Afsharآزمايشگاه‌ شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران از طريق ايجاد و اجراي سيستم مديريت آزمايشگاه‌ها بر مبناي استاندارد ISO/IEC17025:2005   و اصول حرفه اي فعاليت‌هاي آزمايشگاهي، سيستم مديريت كيفيت خود را مستند مي‌كند. اين سيستم همة فرآيندها و مسوولیت‌ هاي مرتبط را كه در ارتباط با فعاليت آزمايشگاه‌ موضوعيت دارد، تشريح مي‌كند. اين سيستم تایید مي‌كند كه همه فرآيندهاي كاري برنامه‌ريزي شده و تحت كنترل مي‌باشند.

سيستم مديريت كيفيت و مستندات آن بر اساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني، قوانين، وضعيت عملكرد، انتظارات مشتري، آموزش‌ها و انگيزش‌هاي كاركنان و همچنين سياست‌هاي كلان آزمايشگاه‌ شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران مورد تجديد نظر و بازنگري‌هاي ساليانه قرار مي‌گيرد.

رياست آزمايشگاه‌ شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران، صراحتا اعلام مي‌دارد كه آزمايشگاه‌، مدير ارشد آزمايشگاه‌ و كاركنان آن از هر گونه فشار داخلي و يا خارجي كه تاثیر منفي بر كيفيت نتايج آزمون‌ها مي‌گذارد، رها مي‌باشند. آزمايشگاه‌ همة فعاليت‌هاي خود را با تاکید بر حفظ اسرار، بدون تبعيض و به صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهند. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتريان جزء قوانين اوليه اين آزمايشگاه‌ مي‌باشد.

مدير ارشد آزمايشگاه‌، مدير كيفيت و مدير فني خود را متعهد مي‌دانند كه سيستم مديريت كيفيت را پيگيري كرده و الزامات استاندارد ISO/IEC17025:2005  را در آزمايشگاه‌ برآورده و از آن تبعيت كنند.

مدیریت آزمايشگاه‌ شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران خود را متعهد ميداند، منابع لازم مالي و منابع انساني را براي استقرار اين استاندارد فراهم كند. پيروي از سيستم مديريت كيفيت براي همة كاركنان آزمايشگاه‌ حتي مدير ارشد الزامي است.