نوار آبیاری بغل دوخت

نوارهای آبیاری بغل دوخت این شرکت با سایز قطر خارجی 16 میلیمتر در ضخامتهای 175 و 200 میکرون با فواصل آب دهی 10،20 و 30 سانتیمتر تولید شده و جهت یک دوره کشت دارای ضمانتنامه می باشند.

 

 

    General Specification
درجه یکنواختی یک Uniformity Category
A
مدت استفاده یکبار مصرف (یک دوره کشت) Duration of use
 Non Reusable
عملکرد غیر خود تنظیم Type of Operation
 Non-auto control
فشار اسمی (بار) 0.6 Nominal  pressure (bar)
حداکثر فشار کاری (بار) 1 Maximum working pressure (bar)
دامنه فشار کاری (بار) 0.5-1 Operating Pressure Range (bar)
طول نوار در هر رول ( متر) 1000 Tape length per roll (meters)
نوع مصرف آبیاری Type of use
lrrigation 
جنس مواد پلی اتیلن (PE) Material
PolyEthylene
حداکثر تحمل فشار لحظه ای (بار) 3 Maximum instantaneous pressure tolerance (bar)
3
حداکثر نیروی کششی (نیوتن) 160 Maximum tensile force(N)
160

 

  30 cm 20 cm  10 cm Irrigation Tape
شماره کاتالوگ PTD3I0BP3 PTD2C0BP3 PTD1I0BP3 Catalougue No.
قطر اسمی ( قطر داخلی)(میلیمتر) 16.2 Nominal Diameter(mm)
مدل IEP of IPI 6 IEP of IPI 5 IEP of IPI 4 IEP of IPI 3 IEP of IPI 2 IEP of IPI 1 Model
ضخامت (میکرون) 200 175 200 175   175 Thickness (micron)
فاصله  منافذ آبدهی 0.30 m 0.30 m 0.20 m 0.20 m 0.10 m 0.10 m Spacing of emitting units
(30cm) (30cm) (20cm) (20cm) (10cm) (10cm)
آبدهی هر منفذ (لیتر بر ساعت) در فشار 0.6 بار 2 2.2 2 2.2   2.2 at 0.6 bar Irrigating Rate of each pore (L/h)
در فشار 1 بار 3 3 3 3   3 at 1  bar
طول پیشنهادی پهن نمودن نوار بر زمین هموار ( متر) 100 85 100 85   85 Recommended length of flattening strip on flat ground (meters)
قطر اسمی منافذ فیلتراسیون (میکرون) 75-100 Nominal Diameter Filtration Pores (micron)