مشخصات لوله های نرم

لوله های نرم در دوکلاس PE32 و PE40  با مشخصات زیر قابل تولید و عرضه می باشند.