• گواهینامه مدیریت کیفیت
  ISO9001:2015

 •  preview

  گواهینامه استاندارد ملی 14427

   

   

 • preview

  گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  محصول لوله پلی اتیلن فاضلاب تک جداره


 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان فارسآزمون مقاومت در برابر رشد ترک

در این آزمون که مخصوص مواد و لوله های پلی اتیلن LDPE است، نمونه در محیطی اسیدی تحت تنش مکانیکی قرار میگیرد. نمونه ها در داخل بشری که حاوی محلول اگی پال می باشد به مدت لازم در دمای آزمون قرار داده می شود، سپس به صورت چشمی نقص ایجاد شده در آن مورد بررسی قرار می گیرد.