بررسي ظاهري لوله، اندازه گيري ابعاد و نوارهای شناساگر


هنگامی که لوله بدون بزرگنمایی مشاهده میشود، باید سطوح داخلی و خارجی آن صاف و تمیز، عاری از شیار، حفره، و سایر نواقص سطحی باشد. هر دو انتهای لوله باید صاف برش خورده و عمود بر محور لوله باشد.

تعيين دقيق ضخامت جداره لوله، با استفاده از کوليس در مقطع برش انجام میشود.

قطر متوسط خارجي لوله با استفاده از سيرکومتر در طول يک شاخه از لوله، اندازه گيري شده و مقدار متوسط آن گزارش مي گردد.

دوپهنی یا میزان بیضوی بودن لوله نیز با کولیس اندازه گیری میشود.